نحوه اعتبارسنجی دامنه

نحوه اعتبارسنجی دامنه

شرط صدور گواهی، تایید موفق آمیز توسط کاربر در کنترل آن بر دامنه مجاز و تاییدیه اطلاعات وارد شده در سیستم صدور گواهی است. برای تایید دامنه، لطفا به حساب خود در آدرس ca.yektasmartcity.co وارد شوید، سپس در صفحه مدیریت محصول سه نقطه موجود در سمت چپ صفحه را بزنید و...