1) تصویر رنگی کارت ملی متقاضی (پشت و روی کارت)

2) یکی از موارد زیر که به نام شخص متقاضی است:

قبض (به عنوان مثال آب ، برق ، گاز و غیره)، صورت حساب بانکی، صورت حساب کارت اعتباری و یا سند مالیاتی صادره از طرف دولت متعلق به مشترک