1) اسکن استعلام ثبت شرکت یا سازمان به همراه آدرس در سایت ilenc.ir
2) تصویر رنگی کارت ملی متقاضی (پشت و روی کارت)

در صورتی که نام فرد مشخص شده در CSR، در روزنامه رسمی ثبت شرکت قرار نداشته باشد، باید در یک نامه به زبان انگلیسی با سربرگ شرکت یا سازمان، شخص به شرکت خودتان برای پیگیری امور صدور گواهی معرفی شود. نامه باید دارای مشخصات زیر باشد:
– تاریخ میلادی و شماره نامه به انگلیسی باشد
– مشخصات ( نام و نام خانوادگی و کد ملی و سمت ) شخص مربوطه ذکر شود
– نامه به مهر شرکت و امضای یکی از اشخاص داری حق امضا برسد. باید نام و سمت شخص امضا کننده نیز زیر امضا باشد.

و یا میتوانید بجای معرفی نامه، قرارداد کاری کارمند خود را که امضا شده توسط مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره هست را ارسال کنید.

** اگر متقاضی مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره است، می توانید به جای معرفی نامه، آگهی شرکت یا آگهی آخرین تغییرات (که در آن نام مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره قرار دارد) را برای ما ارسال کنید. (نباید از 13 ماه قدیمی تر باشد. (اگر قدیمی تر از 13 ماه باشد، آگهی تغییرات نیاز به مهر قوه قضایه دارد.)
*** اطلاعات متقاضی در CSR ثبت شده در هنگام پیکربندی برای Certum قابل مشاهده است، پس برای ارسال کمتر مدارک و جلوگیری از ارسال معرفی نامه، اطلاعات مدیرعامل و یا اعضای هیئت مدیره که در آگهی شرکت قابل مشاهده است، هنگام پیکربندی را وارد کنید.

برای دانلود فرم معرفی نامه روی متن زیر کلیک کنید: